Avantatges i desavantatges de l’estudi a distància

Estudiar a distància, a la majoria dels casos, no és un capritx o una “comoditat”, és una NECESSITAT. La raó d’aquesta afirmació ve donada perquè entre el col·lectiu de persones amb discapacitat i mínima o nul·la mobilitat, és l’única oportunitat que tenen qui desitja estudiar, millorar el seu nivell cultural i aspirar a una major autoestima.

Per a aquells qui l’estudiar de forma presencial no els és possible a causa de la seva escassa o nul·la possibilitat de desplaçament, per viure a un nucli aïllat, no disposar de mitjans adaptats per desplaçar-se o no ser accessible el centre d’estudis al qual poder acudir, etc., l’estudiar a distància els ofereix una solució, o ideal, però sí oportuna.

Davant les situacions anteriorment comentades, l’estudiar a distància ofereix un camí, un equilibri. D’una banda, evita els desplaçaments incòmodes o impossibles, mentre que, de forma positiva, possibilita a la persona amb gran immobilitat que, al seu propi lloc de residència, pugui dedicar uns espais de temps a la seva formació.

Què exigeix

Estudiar a distància no és la solució ideal i encara que ofereixi la possibilitat d’adquirir uns coneixements que d’una altra forma no es podrien aconseguir, requereix d’una disposició positiva de la persona, interès per aprendre, volutat, disciplina, organització i compromís. I, si a més aquests estudis es duen a terme individualment, sense ajuda de terceres persones, les capacitats i volutat de la persona han de ser molt fermes perquè prosegueixi amb constància en la recerca del premi final: adquirir els coneixements sobre alguna matèria o temàtica.

Quines avantatges ofereix

 1. Afortunadament, a l’actualitat i a través d’Internet s’ofereixen, a través de centres especialitzats i a moltes universitats, cursos a distància normalitzats i programats per accedir a títols d’estudis superiors. Existeix, doncs, la possibilitat d’obtenir titulacions reconegudes oficialment.
 2. A més de l’accés a la universitat, també hi ha la possibilitat d’aconseguir graduacions intermitges: ESO (Ensenyament Secundari Obligatori), Batxillerat i FP (Formació Professional). I si retrocedim una mica més, l’opció d’estudiar les diferents fases de l’EGB (Ensenyament General Bàsic).
 3. Hi ha un tercer aspecte que no podem oblidar. Hi ha persones que no desitgen estudiar nivells superiors, no desitgen grans compromisos ni hi aspiren, en gran part perquè els coneixements que es requereixen precisen d’una base formativa que no han tingut i, tot i així, sí que tenen interès per temàtiques d’estudi concretes: Idiomes, Literatura, Matemàtiques, Història, Geografia, Dibuix artístic i lineal, Comptabilitat, Accés Laboral, Art, Esports, etc.

Són temàtiques, diguem-ne, puntuals, concretes, que poden satisfer les aspiracions de qui les demanden i que, per suposat, s’han de procurar satisfer.

Quines desavantatges té

Estudiar “per compte d’un mateix” ja hem dit que no és fàcil. Requereix també estar organitzat, ja que, a més de la voluntat ferma d'”aprendre” i tot el què allò significa, s’ha de programa un calendari (hores i dies) de dedicació a l’estudi. I no tan sols programar-ho, sinó CUMPLIR-HO. 

Aquesta actitut requereix d’una gran predisposició i d’un esforç constant per aconseguir-ho. Personalitat i caràcter.

Què pot ajudar a aconseguir-ho

Hi ha un suport a considerar: la possibilitat de disposar d’un suport extern que recolzi l’ànim de qui estudia.

Ens referim a aquella persona capacitada, que pot aportar els coneixements sobre la temàtica que l’alumne estudia i, alhora, controlar la regularitat de l’alumne ajudant-lo, quan es necessiti, a superar els desànims personals o de dificultats que a vegades els propis estudis presenten per a la persona discapacitada.

Tenir algú a qui poder consultar els dubtes, comentar les dificultats, disposar dels seus coneixements i, sobretot, tot el seu desig de col·laborar, poden salvar la continuïtat de l’ensenyament a distància. De fet, cada alumne o alumna, NO ESTÀ SOL/A.

És un factor molt important.

Què ofereix l’Ensenyament a Distància d’AUXILIA

Auxilia, des de 1952, i adaptant-se al llarg dels anys als mitjans tècnics i informàtics que la societat ha posat a l’abast de tots, ofereix la possibilitat que persones amb discapacitat física puguin estudiar a distància aquells temes que són del seu interès.

Per això:

 1. Acull plenament els desitjos d’estudiar de les persones amb discapacitat física i sigui quina sigui la matèria d’estudi.
 2. Ofereix gratuïtament tots els mitjans: humans i materials, perquè els estudis que s’han sol·licitat arribin a bon port.
  • Humans: professorat volutari qualificat
  • Material: tot el què es precisi per realitzar els estudis requerits i que se CEDEIXEN TEMPORALMENT mentre els estudis romanen actius
 3. Des de la pròpia Coordinació d’Ensenyament a Distància i mitjançant un grup de voluntaris especialitzats, es fa un seguiment de la marxa de tots els estudis establerts i en curs, amb la finalitat d’enfortir la continuïtat dels mateixos.
 4. La Coordinació està atenta a tota proposta i mitjà tècnic que signifiqui una millora de la metodologia d’ensenyament actualment establerta.

Un apunt final

Sigui quina sigui l’opció que haguem d’escollir per poder estudiar, el més important és disposar de la voluntat de fer-ho. Els mitjans que utilitzarem poden dependre de diversos factors i de les nostres “capacitats”, però voler formar-se culturalment depèn només de nosaltres mateixos.