Els nostres cursos tutoritzats

 

Educació primària
Cicle inicial

Llengua Castellana i Literatura
Matemàtiques
Ciències de la Naturalesa
Ciències Socials
Llengua Estrangera
Educació Artística

Educació secundària
ESO a distància

Biologia i Geologia
Geografia i Historia
Llengua Castellana i Literatura
Matemàtiques
Llengua Estrangera
Física i Química
Economia

Batxillerat

Anatomia Aplicada
Cultura Científica
Dibuix Artístic
Dibuix Tècnic
Llengua Estrangera
Tecnologia Industrial
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Ciències de la Terra i del Medi ambient
Fonaments d'Administració i Gestió
Historia de la Filosofia
Historia de la Música i de la Dansa
Imatge i So
Psicologia
Tècniques d'Expressió Gràfica-Plàstica

Accés a la universitat (UNED)

Majors de 25 anys

Comentari de Text
Llengua castellana
Llengua estrangera (anglès)
Tècniques d'estudi

Majors de 45 anys

Comentari de text
Llengua castellana

Idiomes

Anglès
Francès
Italià
Alemany
Català

Inclusió Laboral
Dibuix tècnic
Dibuix artístic
Comptabilitat
Literatura Universal
Història universal
Infermeria
Administració
Comunicació
...

Y si no encuentras lo que quieres estudiar, ¡PÍDELO!

Altres temàtiques

Astronomia
Arqueologia
Naturalesa
Fauna
Flora
Geografia
Art
Oceanografia
Esports
Música
Cinema
Teatre
Jardineria
Poesia i Novel·la
...

I si no trobes el que vols estudiar, DEMANA-HO!