Política de privadesa


Informació general del Responsable del tractament de dades

ASSOCIACIÓ AUXILIA.
CIF G-08317059

C/ Elfo, 148 – local esquerre.
28027 – Madrid

info@auxilia.es

Inscrita en el Registre d’Associacions amb número 10.322

Dades de la Delegació:

C / Anglí, 50
08017 Barcelona

barcelona@auxilia.es / enseadistancia@auxilia.es

Protecció de dades personals

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 679/2016, de Protecció de dades personals (RGPD), l’informem que les dades personals recaptades a través de qualsevol mitjà de comunicació publicat en la web www.auxilia.es, així com dels formularis existents en aquesta seran tractats pel seu titular, Associació Auxilia, a través de la Delegació i Coordinació corresponent, com a responsable del tractament.

Finalitat del tractament:

Les dades recopilades a través de formularis de la web seran tractats per a donar resposta a les sol·licituds d’informació que ens puguin realitzar els usuaris. Les peticions d’informació que puguin realitzar-se són de serveis oferts per Auxilia (ensenyament a distància, activitats, etc..), activitat de voluntariat, contribució a donatius, així com qualsevol altra informació sobre el funcionament de l’Associació.

Associació Auxilia no elaborarà amb les seves dades decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a excepció d’aquells recollits d’acord amb la Política de Cookies en les condicions expressades en aquesta, tractant-los únicament per a la finalitat descrita.

Legitimació:

Dades recopilades en formularis de sol·licitud d’informació:

El tractament per a aquesta finalitat es troba legitimat en el seu propi interès i consentiment com a Usuari. Art. 6 RGPD

Associació Auxilia no utilitzarà les seves dades per a cap altra finalitat que no sigui la descrita en aquesta Política de privacitat o en la Política de Cookies.

Cessions:

Associació Auxilia l’informa que les seves dades no seran cedits a tercers excepte per a poder complir amb aquesta finalitat o aquelles cessions previstes en la legislació vigent o que hagen sigut prèviament consentides per vostè.

Període de conservació de les seves dades:

Les seves dades seran conservades durant els següents períodes:

Dades que puguem recollir a través dels diferents mitjans de contacte de la web (telèfons, correus electrònics, formularis): Les seues dades seran conservades durant el temps indispensable per a atendre la seua sol·licitud d’informació.

A la finalització d’aquest període de conservació, conclosa les finalitats per a la qual van ser recollits, seran eliminats convenientment.

Obligatorietat:

Les dades que li sol·licitem a través de formularis, marcats amb (*) són obligatoris i necessaris per a poder atendre la seva sol·licitud, de manera que la seva absència ens impedirà gestionar-la correctament.

Així mateix, vostè és responsable únic que la informació que ens facilita sigui veraç i les seves dades es troben actualitzades, sent responsable de les conseqüències que de la falta de veracitat es deriven.

Atès que la resposta a les peticions d’informació es realitzarà a través dels mitjans que ens indiqui, podent-se tractar informació confidencial, li recomanem que les seves dades de contacte siguin pròpies i no pretereixin a altres usuaris.

Ubicació de les seves dades. Transferències internacionals de dades:

Les seves dades seran tractades únicament per Associació Auxilia, a través de mitjans propis situats en les instal·lacions de cadascuna de les delegacions amb aplicació de quantes mesures de seguretat estan al nostre abast en compliment del RGPD. No es produiran transferències internacionals de dades ni es trobaran allotjats en plataformes i mitjans de tercers països que no compleixin amb estàndards de seguretat adequats o no siguin avalats per la Comissió Europea.

Drets dels Usuaris:

Com a titular de les seves dades té dret a obtindre confirmació sobre l’existència del tractament d’aquests, a accedir a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si és el cas, a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o vostè, com a interessat, revoqui el consentiment atorgat.

Associació Auxilia tractarà i conservarà les seves dades d’acord amb la normativa vigent, sense perjudici que pugui sol·licitar en tot cas la limitació del tractament de les seves dades.

En uns certs supòsits, podrà exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran entregats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vostè o al nou responsable de tractament que designi.

Tindrà dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals s’ha atorgat. La revocació de consentiment no tindrà efectes retroactius.

Per a exercitar els seus drets, comuniqui’s amb nosaltres a través de l’adreça de la delegació d’Associació Auxilia, en Carrer Anglí, 50, 2n, 08017 Barcelona o al correu electrònic enseadistancia@auxilia.es, mitjançant escrit motivat en el qual fonamenta la seva petició i aquells documents, si és el cas, que permeten la seva identificació.

El termini màxim per a resoldre serà d’un mes des de la data de recepció de la sol·licitud.

En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li agraïm que ens el comuniqui degudament per escrit, a fi de mantindre les seves dades actualitzades.

Tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideri que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets.