Política de privadesa


Informació general del Responsable del tractament de dades

  • Associació Auxilia
  • G-08317059
  • c/ Elfo, 148, local esq.
  • 28027 Madrid
  • Telf. +34 914 07 33 01
  • Inscrita en el Registre d’Associacions amb nombre 10.322

Protecció de dades personals:

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 679/2016, de Protecció de dades personals (RGPD), li informem que les dades personals recaptades a través de qualsevol mitjà de comunicació publicat en la web www.auxilia.es, així com dels formularis existents en aquesta seran tractats pel seu titular, Associació Auxilia, a través de la Delegació i Coordinació corresponent, com a responsable del tractament.

Finalitat del tractament:

Donar resposta a les sol·licituds d’informació que ens puguin realitzar els usuaris. Les peticions d’informació que puguin realitzar-se són de serveis oferts per Auxilia (ensenyament a distància, activitats, etc..), activitat de voluntariat, contribució a donatius, així com qualsevol altra informació sobre el funcionament de l’Associació.

Associació Auxilia no elaborarà amb les seves dades decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a excepció d’aquells recollits d’acord a la Política de *Cookies en les condicions expressades en la mateixa, tractant-los únicament per a la finalitat descrita. Legitimació:

El tractament per a aquesta finalitat es troba legitimat en el seu propi interès i consentiment com a Usuari. Art. 6 RGPD

Associació Auxilia no utilitzarà les seves dades per a cap altra finalitat que no sigui la descrita en aquesta Política de privadesa o en la Política de Cookies. Cessions: Associació Auxilia li informa que les seves dades no seran cedits a tercers salvo per poder complir amb aquesta finalitat o aquelles cessions previstes en la legislació vigent o que hagin estat prèviament consentides per vostè. Període de conservació de les seves dades:

Les seves dades seran conservades durant els següents terminis:

Dades que puguem recollir a través dels diferents mitjans de contacte de la web (telèfons, correus electrònics, formularis): Les seves dades seran conservades durant el temps indispensable per atendre la seva sol·licitud d’informació.

A la finalització d’aquest període de conservació, conclosa la finalitat per la qual van ser recollits seran eliminats convenientment. Obligatorietat:

Les dades que li sol·licitem a través de formularis, marcats amb (*) són obligatoris i necessaris per poder atendre a la seva sol·licitud, de manera que la seva absència ens impedirà gestionar-la correctament.

Així mateix vostè és responsable únic que la informació que ens faciliti sigui veraç i les seves dades es trobin actualitzats, sent responsable de les conseqüències que de la falta de veracitat es derivin.

Atenent al fet que la resposta a les peticions d’informació es realitzarà a través dels mitjans que ens indiqui, podent-se tractar informació confidencial, li recomanem que les seves dades de contacte siguin propis i no pertanyin a altres usuaris.

Ubicació de les seves dades. Transferències internacionals de dades:

Les seves dades seran tractades únicament per Associació Auxilia, a través de mitjans propis situats en les instal·lacions de cadascuna de les delegacions amb aplicació de quantes mesurades de seguretat estan al nostre abast en compliment del RGPD. No es produiran transferències internacionals de dades ni es trobaran allotjats en plataformes i mitjans de tercers països que no compleixin amb estàndards de seguretat adequats o no siguin avalats per la Comissió Europea.

Drets dels Usuaris:

Com a titular de les seves dades té dret a obtenir confirmació sobre l’existència del tractament d’aquests, a accedir a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits o vostè, com a interessat, arrebossat el consentiment atorgat.

Associació Auxilia tractarà i conservarà les seves dades d’acord a la normativa vigent, sense perjudici que pugui sol·licitar en tot caso la limitació del tractament de les seves dades.

En certs supòsits, podrà exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran lliurats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vostè o al nou responsable de tractament que designi.

Tindrà dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments pels quals s’ha atorgat. La revocació de consentiment no tindrà efectes retroactius.

Per exercitar els seus drets, comuniqui’s amb nosaltres a través de l’adreça d’Associació Auxilia, Carrer Germán Pérez Carrasco, 65, local – 20027 Madrid, mitjançant escrit motivat en el qual fonamenti la seva petició acompanyat de còpia del seu DNI.

El termini màxim per resoldre serà d’un mes des de la data de recepció de la sol·licitud.

En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li agraïm ens ho comuniqui degudament per escrit, a fi de mantenir les seves dades actualitzades.

Tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideri que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets.